Privacy & Cookie verklaring Toptech Nederland
Toptech Nederland neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Deze privacy & cookie verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Toptech Nederland BV. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

1) Wie is Toptech Nederland
Toptech Nederland is een onderneming die bemiddeld in technische talenten en deze aanbiedt als werkzoekenden bij bedrijven in techniek. Toptech Nederland BV (hierna: Toptech)  is gevestigd te Rijswijk, Polakweg 5, 2288 GE en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30155930.

Toptech is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2) Voor welke doeleinden verwerkt Toptech Nederland persoonsgegevens?
Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
Toptech zal de over jouw verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken. Ter uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om

 • het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid
 • je informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze consultans of geautomatiseerd door bijvoorbeeld bij een vacature-alert
 • jouw beschikbaarheid en geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen die voor jouw interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • voor het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:
 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken
 • Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband
 • Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten
Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met Toptech delen.
 • Door je in te schrijven voor werk op één van onze vestigingen
 • Door te solliciteren via onze website
 • Wanneer je een arbeidsovereenkomst met Toptech aan gaat
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt
 • Je te registreren bij Mijn Toptech
 • Communicatie met Toptech over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die je ons hebt gesteld of verzoeken die je hebt ingediend
 • Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van Toptech
 • Je te abonneren op een nieuwsbrief of vacature-alert van Toptech
3) Welke persoonsgegevens verzamelt Toptech Nederland?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens
 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)
 • Jouw motivatie
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Beschikbaarheid
 • Foto of video (op vrijwillige basis)
Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken
 • BSN
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Ondernemingsgegevens (ZZP)
 • Inloggegevens persoonlijke account
Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?
Toptech legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

4) Hoe lang bewaart Toptech Nederland persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht.

Wanneer je nog niet voor Toptech hebt gewerkt
Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Toptech hebt gewerkt. Jij krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat je geen contact met ons hebt gehad een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Toptech. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Toptech. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor Toptech onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Wanneer je voor Toptech werkt of hebt gewerkt
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Toptech.  Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Toptech. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Toptech. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Toptech onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Toptech een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

5) Aan wie verstrekt Toptech Nederland persoonsgegevens?
Toptech kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Toptech heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

6) Hoe kun je je Privacyrechten uitoefenen?
Indien jij je eigen account bij Toptech hebt, dan heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Toptech of een e-mail sturen aan privacy@toptech.nl. Op jouw verzoek zullen wij binnen 4 weken reageren.

Indien je niet wilt dat Toptech jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, dan kun je dit Toptech laten weten via jouw contactpersoon bij Toptech of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die je ontvangt.

7) Wat doet Toptech Nederland met cookies?
Ter uitvoering van de Dienst maakt Toptech gebruik van cookies die door jouw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van toptech.nl naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van toptech.nl teruggestuurd wordt. 

Welke cookies plaatsen wij?
Deze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • IP-adres van de bezoeker
 • Datum en tijd van het bezoek
 • URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)
 • De op onze website bezochte pagina‘s
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)
Opslagtermijn: Sessie - 2 jaar

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen met wie wij samenwerken worden geplaatst.

Hieronder vindt je een overzicht van soorten cookies die worden gebruikt.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te voorkomen dat acties meerdere malen opnieuw moeten worden uitgevoerd.

Opslagtermijn: Sessie - 2 jaar

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Opslagtermijn: Sessie - 2 jaar

8) Beveiliging
Toptech doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Toptech met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

9) Een datalek wat nu?
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

10) Wanneer is deze Privacy & Cookie verklaring voor het laatst gewijzigd?
Toptech kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Het meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Toptech. Deze versie is als laatst gewijzigd in februari 2018.

11) Hoe kun je contact opnemen met Toptech Nederland?
Heb je vragen, verzoeken of klachten dan kun je telefonisch, via e-mail of per post contact opnemen met Toptech.
Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 0883192000.

Toptech Nederland BV
Polakweg 5
2288 GE Rijswijk
0883192000
privacy@toptech.nl